Bruisende buurten… betrokken bewoners… en de weg er naar toe!

 

Tenderbegeleiding

Gemeentes beoordelen bij gronduitgifte de beste plannen. Maar hoe zorg je als gemeente dat de omgeving ook mee kan beoordelen? Hoe bepaal je van te voren de juiste selectiekaders? Wat maakt een proces ordentelijk zonder tijdrovende bezwaren of nare claims? Servicewise heeft ruime ervaring met tenderbegeleiding…

Tender booster

Als projectontwikkelaar wil je persé die ene tender winnen! Maar hoe zorg je dat je plan als beste scoort op omgevingsmanagement en co- creatie? Hoe maakt je van deze zachte factoren harde feiten? Servicewise heeft op dit gebied een interessant track record en kan jou helpen om je tender te winnen…

Omgevings- management

Excellente plannen en een vlotte ontwikkeling bereik je met samenwerking met de omgeving. Maar hoe bereik je voldoende draagvlak voor je project? Hoe voer je de regie op die samenwerking? Hoe zorg je dat de input op de juiste momenten op de juiste wijze in het proces en de procedures verwerkt wordt?  En hoe verhoudt dat zich nu eigenlijk tot de nieuwe Omgevingswet? Servicewise werkt met beproefde methodiek en richt het proces met inachtneming van alle plankaders in…

Co-creatie

Kan je co-creatie inzetten zodat jouw plannen beter worden? Kan co-creatie leefbaarheid van de buurt versterken? En hoe doe je dat dan?  Servicewise zet co-creatie en gemeenschapsvorming in als kritische succesfactoren voor jouw project…

Mede Opdrachtgeverschap

Door van aspirant kopers mede- opdrachtgevers te maken realiseer je meer commitment en betrokkenheid bij de buurt. Dit resultaat kan je versterken door actief te sturen op gemeenschapsvorming. Maar hoe richt je het proces in? Welke gemeenschapsvormende tools zijn er? Hoe verwerk je die in de projectontwikkelingsfases. Servicewise richt voor jou het proces in en werkt hierbij met  beproefde technieken.

Tenders en omgeving

Bent u als gemeente bezig met het voorbereiden van een tender? Stuit u op weerstand van de buurt? Loopt tegen vraagstukken rondom participatie van belanghebbenden? Wij hebben samen met de gemeente Amsterdam de MGO methode ontwikkeld voor bewonersinvloed bij tenderprocedures. MGO staat voor Maatschappelijk Gedragen Ontwikkelen. Deze manier van werken wordt steeds vaker toegepast. De methode voorziet in een groepsgedragen besluitvormingsproces waarbij alle juridische aspecten zijn meegenomen. Servicewise heeft veel ervaring opgedaan met deze methode. Het resultaat is een tevreden buurt bij aanvankelijk omstreden ontwikkeling.

Tenderbegeleiding ontwikkelaars

Schrijft u als ontwikkelaar in op een tender waarbij co-creatie, medeopdrachtgeverschap of omgevingsmanagement een deel van de uitvraag is? Servicewise ontwikkelt voor u een onderscheidende strategie waarmee u kunt scoren. Wij hebben dit bewezen bij verschillende tenders. Lees wat selectiecommissies over onze bijdrage schrijven:

Tender grootschalige gebiedsontwikkeling in het zuidwesten van het land (gunning nog niet definitief)
Onderdeel organisatie en communicatie: op eerste plaats en maximaal aantal punten behaald:

”  Aan het onderdeel organisatie en communicatie is naar het oordeel van de selectiecommissie op een goede wijze invulling gegeven. De beoordelingscommissie heeft waardering voor de duidelijke communicatiestrategie/structuur naar omwonenden, de toekomstige bewoners, de gemeente en de woningcorporatie. Ook de aanwezigheid van een buurtcoördinator is een meerwaarde. Positief is verder dat toekomstige bewoners positief kunnen participeren.” “Ook wordt er voldoende aandacht besteed aan de leefbaarheid van de buurt tijdens de ontwikkel en bouwperiode”

Tender gebiedsontwikkeling met particuliere mede opdrachtgevers  (maximaal 10 punten).

“U bent op dit onderdeel op de eerste plaats geëindigd.
Toelichting gunningscriterium MO-proces
Gewaardeerd wordt de open benadering waarin de aspirant mede opdrachtgevers gevraagd is om aan te geven op welke onderdelen ze invloed wensen. Dat geldt ook voor de duidelijke beschrijving van de werkwijze tijdens de bijeenkomsten waaruit blijkt hoe omgegaan wordt met groepsdynamiek. Bijvoorbeeld het effect van collectieve belangen ten opzichte van individuele belangen en de aandacht voor het besluitvormingsproces.”

Omgevingsregie

Bij de nieuwe Omgevingswet gaat er een boel veranderen. Een van de uitgangspunten van de wet is dat initiatiefnemers, zoals projectontwikkelaars verantwoordelijkheid zijn voor communicatie met en draagvlak onder omwonenden. De onderbouwing hiervan dient ook bij de indieningstukken voor de aanvraag omgevingsvergunning gevoegd te zijn. De overheid moet de informatie die bij de participatie is gekregen, betrekken bij de belangenafweging bij het verlenen van medewerking aan de wijziging van het bestemmingplan. De omgevingsregisseurs van Servicewise hebben een methode ontwikkeld waarbij er gegarandeerd overeenstemming met omwonenden te bereiken is. Deze methode is gevisualiseerd in een flowchart welke op aanvraag verkrijgbaar is.

Co-creatie

Plannen op de doelgroep afstemmen, meer draagvlak krijgen, een vitale gemeenschap bouwen. Allemaal opbrengsten die je met co-creatie kan realiseren. Maar hoe doe je dat? En vooral op welk moment? Welke methodes en werkvormen zijn er? Servicewise put uit 20 jaar opleiding en ervaring bij allerlei vormen van co-creatie en community building. Wij richten maatwerkprocessen voor u in. Van visie vorming tot het uiteindelijke ontwerp. Wij ontzorgen aan de harde kant en zachte kant. We leren groepen samenwerken. We zorgen dat ze graag met elkaar willen samenwerken. We kiezen met hen de juiste bestuursstructuur en zorgen dat ieder daar een goede rol in heeft. Daarnaast maken wij samen met initiatiefnemers bedrijfsplannen voor deelvoorzieningen zoals buurtruimtes of deelauto’s.

Mede Opdrachtgeverschap

De Methode Servicewise voorziet in de begeleiding van particuliere medeopdrachtgevers bij het ontwikkelen woongebouwen. Servicewise heeft daartoe een aantal uitgangspunten en een procesaanpak gedefinieerd.  Deze gelden als leidraad voor de “Methode Servicewise”.
Het is essentieel dat een groep van Mede Opdrachtgevers (MO) hoog kwalitatieve inhoudelijke begeleiding krijgt. In de ogen van Servicewise betekent dat ook dat een groep MO-ers voor de lange termijn constructief met elkaar leert samenwerken. Er is immers sprake van een nieuwe woongemeenschap en een toekomstige buurt. Hoe meer ruimte de MO-groep krijgt om zelf haar eigen doelen te definiëren, des te sterker het gevoel van eigenaarschap voor het gebouw en de omgeving zal zijn. Dat betekent dat de begeleiding van Servicewise zich richt op het aanwakkeren van de onderlinge samenwerkingsbereidheid en de zelfwerkzaamheid. Het borgen daarvan maakt van een groep MO-ers immers een blijvende betrouwbare gesprekspartner voor de projectontwikkelaar.
Een ontwikkelproces met particuliere mede-opdrachtgevers onderscheidt zich van andere vormen van projectontwikkeling. Collectiviteit is belangrijk. Mede-opdrachtgevers zullen veel gemeenschappelijke beslissingen gaan nemen. Servicewise versterkt de onderlinge samenhang in de groep en creëert daarmee functionele zelfsturende teams. Bij mede-opdrachtgeverschap is er vooral behoefte aan zeggenschap over het ontwerp en het proces in de breedste zin van het woord. De mate van zeggenschap op deze aspecten verschilt per groep. Daarom peilt Servicewise bij elk project de begeleidingsbehoeften van de MO-groep. Zodoende kan de  initiatiefnemer tijdens het proces de mate en aard van de begeleiding op de groep afstemmen. Sommige MO-groepen laten zich graag ontzorgen. Anderen ambiëren een hoge mate van medezeggenschap. Deze afstemming bepaalde de aard van de begeleiding en komt ten goede aan het proces. Ook bepaald deze afstemming uiteindelijk onderlinge tevredenheid alsmede die van de initiatiefnemer en de mede- opdrachtgevers.

 

De grafiek maakt duidelijk hoe Mede Opdrachtgeverschap zich verhoudt ten opzichte van andere reguliere vormen van projectontwikkeling. Servicewise stemt de begeleidingsbehoefte af (horizontale as) en versterkt collectiviteit (verticale as)

Anderen aan het woord

Maar liever laten we anderen aan het woord over wat we doen. Kijk hier naar een video-impressie van ons project Herontwikkeling Vondeltuin te Amsterdam. Omwonenden konden invloed uitoefenen op zowel de plankaders als de uiteindelijke architectenselectie. Servicewise heeft de participatiestrategie ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.